Normy ČSN a EN

Třídící znak Název normy ed.
ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.  
ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 2
ČSN 33 2000-1 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 2
ČSN 33 2000-4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 2
ČSN 33 2000-4-42 Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla. 2
ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. 2
ČSN 33 2000-4-443 Ochrana proti atmosferickým nebo spínacím přepětím. 2
ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.  
ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zažízení. 3
ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení. 2
ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech. 2
ČSN 33 2000-5-534 Zařízení pro ochranu před přepětím.  
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. 3
ČSN 33 2000-5-56 Zařízení pro bezpečnostní účely. 2
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí instalace - revize.  
ČSN 33 2000-6-61 Výchozí revize. 2
ČSN 33 2000-7-701 Koupelny. 2
ČSN 33 2000-7-702 Bazény. 3
ČSN 33 2000-7-703 Sauny. 2
ČSN 33 2000-7-704 Staveniště. 2
ČSN 33 2000-7-705 Zemědělství. 2
ČSN 33 2000-7-706 Vodivé prostory. 2
ČSN 33 2000-7-707 Zpracování dat.  
ČSN 33 2000-7-708 Parkoviště karavanů, kempinková parkovitě.  
ČSN 33 2000-7-709 Přístaviště a podobné lokality.  
ČSN 33 2000-7-710 Zdravotnické prostory.  
ČSN 33 2000-7-711 Výstavy, přehlídky a stánky.  
ČSN 33 2000-7-712 Solární fotovoltaické systémy.  
ČSN 33 2000-7-713 Nábytek.  
ČSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení.  
ČSN 33 2000-7-715 Světelná instalace mn.  
ČSN 33 2000-7-717 Mobilní obytné jednotky.  
ČSN 33 2000-7-721 El. instalace v karavanech a obytných přívěsech.  
ČSN 33 2000-7-729 Uličky pro obsluhu nebo údržbu.  
ČSN 33 2000-7-740 Dočasná el. instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích zábavních parcích a cirkusech.  
ČSN 33 2000-7-753 Podlahové a stropní vytápění.  
ČSN 33 2000-7-724 El. instalace v karavanech a obytných automobilech.  
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody. 2
ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich.  
ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin. 2
ČSN 33 2410 Elektrická zařízení v kinech. 2
ČSN 33 2420 Elektrická zařízení v divadlech. 2
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky.  
ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.  
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní sdělovací rozvody.  
ČSN 35 9755 Závěry a klíče pro zajišťování rozvodných a ostatních elektrických zařízení používaných v prostorách
elektrických a průmyslových provozoven.
 
ČSN 37 5245 Kladení el. vedení do podlah a stropů.  
ČSN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1 Obecné principy. 2
ČSN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2 Řízení rizika.  
ČSN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. 2
ČSN 62305-4 Ochrana před bleskem - Část 4 Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. 2
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty.  
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.  
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.  
ČSN 73 4301 Obytné budovy.   
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení  
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.  
ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť.  
ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů - Část 1 Vnitřní pracovní prostory.  
ČSN EN 12464-2 Osvětlení pracovních prostorů - Část 2 Venkovní pracovní prostory.  
ČSN EN 1838 Nouzové osvětlení.  
ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 2
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení.  
ČSN EN 50174-2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2 Projektová příprava a výstavba v budovách. 2
ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.  
ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. 2
ČSN EN 60439-1 Typově zkoušené rozvaděče. 2
ČSN EN 60439-4 Staveništní rozvaděče. 2
ČSN EN 60439-3 Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice.  
ČSN EN 60598-2-22 Svítidla pro nouzové osvětlení.